Tower Crane تاور کرین پتن
تاور کرین 4 تن

تاور کرین 4 تن

لیست تاور کرین های 4 تن

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرين حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق ایمیل سایت مطرح فرمایید.

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های T شکل 4 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain 426 CZکاتالوگ تاور کرین 34 متر 35 متر - 4 تن 0.85 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 428 NPکاتالوگ تاور کرین 39 متر 35 متر - 4 تن 0.65 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 428 Rکاتالوگ تاور کرین 39 متر 33.3 متر - 4 تن 0.7 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 429 Bکاتالوگ تاور کرین 40 متر 36.5 متر - 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain 429 Cکاتالوگ تاور کرین 42 متر 36.5 متر - 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Potain 429 N FZکاتالوگ تاور کرین 42 متر 39.2 متر - 4 تن 1 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp - - -
Potain 430کاتالوگ تاور کرین 42 متر 36.2 متر - 4 تن 1.2 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 435Aکاتالوگ تاور کرین 42 متر 36 متر - 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp - - -
Liebherr 40 LCکاتالوگ تاور کرین 40 متر 40 متر - 4 تن 0.85 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 42 NCکاتالوگ تاور کرین 42 متر 37.1 متر - 4 تن 0.8 تن PV:27KVA(41Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 45 NCکاتالوگ تاور کرین 42 متر 37.1 متر - 4.5 تن 1.1 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 45 ECکاتالوگ تاور کرین 40 متر 36 متر - 4 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 50 ECکاتالوگ تاور کرین 40 متر 36 متر - 4 تن 0.9 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp - - -
Comansa 5LC3510-4tکاتالوگ تاور کرین 35 متر 35 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC4010-4tکاتالوگ تاور کرین 40 متر 40 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC4510-4tکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa 5LC5010-4tکاتالوگ تاور کرین 50 متر 50 متر - 4 تن 1 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های L شکل 4 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain 220 BRVکاتالوگ تاور کرین 24 متر 24 متر - 4 تن 1.2 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain 221 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 20 متر - 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 222 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 25.8 متر - 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 230 Aکاتالوگ تاور کرین 24 متر 20 متر - 4 تن 2 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 232 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 28.5 متر - 4 تن 1.2 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 233 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 28 متر - 4 تن 1.5 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 236 Bکاتالوگ تاور کرین 36 متر 33 متر - 4 تن 1.25 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 236 B1کاتالوگ تاور کرین 36 متر 33 متر - 4 تن 1.25 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain 236 Cکاتالوگ تاور کرین 36 متر 33 متر - 4 تن 1.5 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 331 Bکاتالوگ تاور کرین 35 متر 26 متر - 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain GTMR 331 B AutoMotoriceکاتالوگ تاور کرین 35 متر 26.5 متر - 4 تن 0.85 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-100Amp - - -
Potain GTMR 331 Cکاتالوگ تاور کرین 35 متر 26 متر - 4 تن 1.15 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 334 Aکاتالوگ تاور کرین 35 متر 29 متر - 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain GTMR 334 Cکاتالوگ تاور کرین 38 متر 29 متر - 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain GTMR 334 Dکاتالوگ تاور کرین 38 متر 29 متر - 4 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain GTMR 336 Aکاتالوگ تاور کرین 40 متر 30.5 متر - 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 336 Bکاتالوگ تاور کرین 40 متر 30.5متر - 4 تن 1.15 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain GTMR 336 Pکاتالوگ تاور کرین 40 متر 30.5 متر - 4 تن 0.9 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain HD 32 Aکاتالوگ تاور کرین 30 متر 22 متر - 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain HD 32 Bکاتالوگ تاور کرین 30 متر 22 متر - 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain HD 36کاتالوگ تاور کرین 32 متر 22 متر - 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain HD 40 Aکاتالوگ تاور کرین 35 متر 23 متر - 4 تن 1 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain HDM 32 Bکاتالوگ تاور کرین 30 متر 22 متر - 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain HDM 40 Aکاتالوگ تاور کرین 35 متر 23 متر - 4 تن 1 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp - - -
Potain IGO 26کاتالوگ تاور کرین 26 متر 20 متر - 3.2 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain IGO 28کاتالوگ تاور کرین 28 متر 22 متر - 3.2 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain IGO 32کاتالوگ تاور کرین 30 متر 22 متر - 4 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain IGO 36کاتالوگ تاور کرین 32 متر 22 متر - 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain IGO 42کاتالوگ تاور کرین 36 متر 23.2 متر - 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Potain IGO 50کاتالوگ تاور کرین 40 متر 23.2 متر - 4 تن 1.1 تن PV:23KVA(35Amp)-55Amp-75Amp - - -
Potain IGO T 70کاتالوگ تاور کرین 40 متر 32 متر - 4 تن 1.45 تن PV:23KVA(35Amp)-55Amp-75Amp - - -
Liebherr 32 TTکاتالوگ تاور کرین 30 متر 23 متر - 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 32 Hکاتالوگ تاور کرین 30 متر 21 متر - 4 تن 1 تن PV:19KVA(29Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 32 TTRکاتالوگ تاور کرین 30 متر 23 متر - 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 34 Kکاتالوگ تاور کرین 33 متر 26 متر - 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 35 Kکاتالوگ تاور کرین 36 متر 26 متر - 4 تن 0.725 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 38 Kکاتالوگ تاور کرین 33 متر 24 متر - 3.5 تن 0.925 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 40 Kکاتالوگ تاور کرین 36 متر 26 متر - 4 تن 0.925 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 42 Kکاتالوگ تاور کرین 36 متر 26 متر - 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 42 KR1کاتالوگ تاور کرین 36 متر 27 متر - 4 تن 1.1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 44 Kکاتالوگ تاور کرین 37.5 متر 30 متر - 4 تن 0.935 تن PV:31KVA(47Amp)-70Amp-90Amp - - -
Liebherr 45 Kکاتالوگ تاور کرین 36 متر 26 متر - 4 تن 1.25 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp - - -
Liebherr 50 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.7 متر - 4.5 تن 0.95 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 54 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.7 متر - 4.5 تن 1.02 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 56 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 32.7 متر - 4.5 تن 1.1 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp - - -
Liebherr 65 Kکاتالوگ تاور کرین 40 متر 34.6 متر - 4.5 تن 1.4 تن PV:17KVA(26Amp)-50Amp-70Amp - - -
Comansa HT-28کاتالوگ تاور کرین 28 متر 21 متر - 3.2 تن 0.8 تن - - - -
Comansa HT-30کاتالوگ تاور کرین 30 متر 22 متر - 4 تن 1 تن - - - -
Comansa HT-35کاتالوگ تاور کرین 35 متر 25 متر - 4 تن 1 تن - - - -

 

برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه (آیکون کاتالوگ تاور کرین) کلیک کنید.

لیست تاور کرین های TopKit با ظرفیت 4 تن

مدل دستگاه
(دریافت کاتالوگ)
طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت توضیحات قیمت
Potain E10/14Cکاتالوگ تاور کرین 45 متر 40.1 متر - 4 تن 1.4 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp - - -
Potain E1/13Bکاتالوگ تاور کرین 45 متر 45 متر - 4 تن 1.3 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp - - -
price cialis lipseysguns.com cialis price
free printable cialis coupons site cialis.com coupon
کاتالوگ تاور کرین

ارتباط باما

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید کلاهدوز(دولت)-بین چهارراه قنات و کاوه-روبروی خیابان شهید مطهری-شماره 276-واحد 1   تلفن:22766747-021   نمابر:22766748-021
نمایشگاه و انبار تاور کرین سلفچگان:  کیلومتر 45 جاده قم,دلیجان- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
دفتر مرکزی و کارخانه اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد-فرعی اول(جامی 2)-پلاک 31
تلفکس : 6-95024603-031 , 45836808-031           همراه : 4603 311  0913 

آمار بازدید

تاریخ امروز: سه شنبه 29 خرداد 1403
کاربران جاری : 34 نفر
بازدید امروز : 39
بازدید دیروز : 557
مجموع بازدیدها : 2303756